PDPA (Personal Data Protection Act) : พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY  POLICY)

2. ประกาศสิทธิของเจ้าของข้อมูล (Privacy Notice)

3. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับ คุกกี้ (Cookie Policy)

4. แบบฟอร์มคำร้องขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Action Request Form)